Competent advies
info@lascenter.be
+32 (0)11 22 17 50
Meer dan 200.000 artikelen
 

AGB

ALGEMENE VOORWAARDEN - LAS CENTER BV & JENNEKENS LASTECHNIEK BV

Art. 1. DEFINITIES

1.1. Verkoper: Las Center BV, Gouverneur Verwilghensingel 22, 3500 Hasselt, België, BTW nummer: BE0426.283.524 en Jennekens Lastechniek BV, Withuisveld 36, 6226 NV Maastricht, Nederland, BTW nummer: NL816114213B01 
1.2. Koper: Elke partij die zich tegenover de verkoper tot de aankoop van goederen verbindt.
1.3. Schriftelijk: Elke mededeling, kennisgeving of ingebrekestelling wordt geacht schriftelijk te gebeuren indien zij wordt verzonden per e-mail, per fax of per aangetekende post.
1.4. Forfaitaire schadevergoeding: Elke forfaitaire schadevergoeding bedoeld in deze voorwaarden dient als tegemoetkoming voor gemaakte kosten, geleverde inspanningen, geleden schade, verlies van kansen en winstderving ten gevolge van een contractuele wanprestatie in hoofde van de koper of ten gevolge van de uitoefening van een (eenzijdig) recht door de verkoper. De forfaitaire schadevergoeding ontslaat de verkoper ervan een bewijs van zijn werkelijke schade te leveren, onverminderd zijn recht om alsnog zijn eventuele hogere schade aan te tonen. Door de koop, bevestigt de koper dat de gestipuleerde forfaitaire schadevergoedingen overeenstemmen met de  voorzienbare reële schade in hoofde van de verkoper.

Art. 2. CONTRACTSLUITING

2.1. Door het verzenden van een bestelformulier naar de verkoper, doet de koper een onherroepelijk aanbod aan de verkoper.
2.2. Enkel de door hem ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. Door de verzending van de orderbevestiging naar de koper komt de overeenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt integraal en uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de verkoper, zoals opgenomen in het bestelformulier, de orderbevestiging en de factuur. De eigen voorwaarden van de koper worden uitgesloten, zelfs indien deze naderhand worden medegedeeld.
2.3. Elke annulering van een aanbod of een aankoop dient schriftelijk te geschieden. De annulering door de koper is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering door de koper van een aankoop die door de verkoper werd bevestigd, is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen verkoopprijs verschuldigd, die van rechtswege wordt verrekend met het eventueel reeds betaalde voorschot.

Art. 3. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN

Het voorwerp van de verkoopovereenkomst wordt omschreven in de orderbevestiging. De leveringsplicht van de verkoper is beperkt tot dit voorwerp.

Art. 4. PRIJS

4.1. De prijs is deze zoals in de orderbevestiging is vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolgen van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, .). Een eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
4.2. De prijs is exclusief B.T.W.
4.3. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en plaatsing, tenzij anders is vermeld in de orderbevestiging.
4.4. De plaatsing en herstelling van apparatuur, leidingen of andere toebehoren, geschiedt steeds aan het tarief, zoals vermeldt op de orderbevestiging.

Art. 5. LEVERING

5.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. Vertraging in de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
5.2. Nadat de verkoopovereenkomst tot stand gekomen is zoals omschreven in art. 2, is de koper gehouden tot afname van de gekochte goederen. De koper dient tot die afname over te gaan binnen een termijn van 15 dagen vanaf de schriftelijke kennisgeving van de verkoper waaruit blijkt dat de goederen klaar zijn voor levering of afhaling. Wanneer de koper zijn afnameplicht niet respecteert en hij na het verstrijken van een termijn van zeven dagen na de verzending door de verkoper van een schriftelijke ingebrekestelling daartoe in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd om de verkoopovereenkomst buitengerechtelijk en met onmiddellijke uitwerking te ontbinden lastens de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding aan de verkoper verschuldigd die gelijk is aan 20% van de overeengekomen verkoopprijs die van rechtswege verrekend wordt met het door de koper betaalde voorschot.
5.3. De goederen kunnen uitsluitend verkocht worden in de staat waarin zij zich bevinden, gekend en gekeurd door de koper tenzij duidelijk anders overeengekomen in de orderbevestiging.
5.4. Op het ogenblik van levering worden de verkochte goederen op niet-destructieve wijze gecontroleerd door de koper. Eventuele kosten van controle en keuring zijn steeds ten laste van de koper.
5.5. Leveringen via onze webshop: Goederen op voorraad worden binnen 2 werkdagen verzonden. Bij goederen die niet op voorraad zijn of tussentijds verkocht zijn, krijgt de koper een schriftelijke opgave van de indicatieve levertijd, met in achtneming van artikel 5.1. Indien de klant niet akkoord is met de schriftelijk verstrekte levertermijn, dan heeft de klant het recht deze te annuleren. Dit moet echter binnen 1 werkdag gebeuren. 

Art. 6. EIGENDOMSOVERDRACHT

6.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom en de eventueel verschuldigde kosten en interesten.
6.2. Elke aflevering van de goederen geschiedt op de bedrijfszetel van de verkoper, op welk ogenblik het risico ook wordt overgedragen.
6.3. Indien de verkoper het transport dient te organiseren, zal hij steeds als aangestelde van de koper beschouwd worden.

Art. 7. BETALING

7.1. De prijs is, behoudens andere vermeldingen in de orderbevestiging, vóór afhaling of levering van de goederen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper;
7.2. De afhaling of levering van goederen vindt pas plaats na betaling zoals voorzien in art. 7.1., behoudens andere afspraken tussen partijen. In geval van transport van de goederen door de verkoper naar de koper is de verkoper gerechtigd de goederen mee terug te nemen indien de koper op het ogenblik van levering geen bewijs van betaling van de bijhorende koopprijs kan voorleggen. De kosten van dit nutteloze transport zijn ten laste van de koper en dienen te worden voldaan door de koper alvorens een nieuwe levering van de goederen kan plaatsvinden.
7.3. Indien het verschuldigde voorschot niet op de rekening van de verkoper is gecrediteerd uiterlijk zeven dagen nadat de koper daartoe schriftelijk werd verzocht, heeft de verkoper het recht om, naar eigen goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding, ofwel de overeenkomst ten laste van de koper van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke uitwerking te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving in die zin. In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de koper is die een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de totale koopprijs aan de verkoper verschuldigd.
7.4. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien zulks uitdrukkelijk vooraf werd overeengekomen. Deze wordt mee verrekend in de toegestane korting op de verkoop.
7.5. In geval van niet-betaling of ontijdige betaling van een factuur zal het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 125 en zijn vanaf de vervaldag nalatigheidsinteresten verschuldigd aan 10% per jaar. Voormelde schadevergoeding en interesten zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd. Bij aanhoudende wanbetaling is de verkoper gerechtigd om over te gaan tot de buitengerechtelijke ontbinding van de verkoopovereenkomst lastens de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding aan de verkoper verschuldigd die gelijk is aan 20% van de overeengekomen verkoopprijs en die van rechtswege verrekend zal worden met het door de koper betaalde voorschot.
7.6. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van de verkoper van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
7.7. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
7.8. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 12.1 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 7 dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht de datum en het nummer van de factuur hierbij te vermelden.
7.9. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald.
7.10. Bij aankopen via de webshop met credit card zullen de betalingen direct bij het plaatsen van de bestellingen aangerekend worden.

Art. 8. WAARBORGEN

8.1. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen, heeft de verkoper het recht om van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, is de verkoper gerechtigd om de gehele bestelling of een gedeelte ervan eenzijdig te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden afgeleverd aan de koper. In voorkomend geval moet de koper de ontvangen goederen onmiddellijk weer ter beschikking van de verkoper stellen en is hij een schadevergoeding gelijk aan 20% van de verkoopprijs voor de geannuleerde bestelling aan de verkoper verschuldigd. Die schadevergoeding wordt van rechtswege verrekend met het reeds betaalde voorschot.
8.2. In geval van faillissement (of een andere vorm van samenloop of insolventieprocedure) van de koper zal er tussen de verkoper en de koper van rechtswege verrekening plaatsvinden tussen alle opeisbare, liquide en vervangbare vorderingen van de verkoper op de koper en van de koper op de verkoper, voor zover de verrekening niet verboden is door dwingende wettelijke bepalingen.

Art. 9. RETENTIERECHT & EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING


9.1. Tussen de koper en de verkoper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden als waarborg voor de betaling door de koper van andere verschuldigde bedragen.
9.2. Elke niet-uitvoering van verbintenissen in hoofde van de koper verleent de verkoper het recht om zijn verbintenissen, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, tevens op te schorten tot wanneer de niet-uitvoering in hoofde van de koper wordt geremedieerd. Alle verbintenissen tussen partijen worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd, middels verschillende, opeenvolgende orderbevestigingen tot stand komt en/of middels opeenvolgende facturen wordt aangerekend.

Art. 10. OVERMACHT


De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst en diens uitvoering verhinderen, worden als overmacht aanzien: staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, zoals o.m. brand, mobilisatie, opeising, embargo, monetaire restricties, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materiaal, beperkingen in het gebruik van drijfkracht of elektriciteit, te late leveringen vanwege de leveranciers van de verkoper. Indien zulke omstandigheden zich voordoen zal de aan de verkoper toegestane tijd voor het nakomen van zijn verplichtingen verlengd worden en zal de verkoper niet verantwoordelijk zijn voor de aldus ontstane vertragingen. Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal iedere partij het recht hebben de overeenkomst te verbreken door middel van een aangetekend schrijven, zonder recht op enige schadevergoeding.

Art. 11. EXONERATIE


De aansprakelijkheid van de verkoper, veroorzaakt door gebreken in de door hem geleverde goederen of uitgevoerde werken, is in alle gevallen en zelfs bij zware fout beperkt tot een
schadevergoeding gelijk aan de hoofdsom van de factuur die betrekking heeft op de betreffende goederen of werken. Hogere schadevergoedingen worden door de partijen als onvoorzienbaar beschouwd.

Art. 12. KLACHTEN & BETWISTINGEN


12.1. Niet-conformiteiten en zichtbare gebreken moeten uiterlijk 48 uur na levering of uitvoering, schriftelijk worden gemeld. Latere klachten zijn niet ontvankelijk.
12.2. Klachten wegens verborgen gebreken moeten uiterlijk 48 uur na de ontdekking ervan schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. In geval van betwisting dient de rechtsvordering wegens verborgen gebreken binnen een termijn van twee maanden vanaf de ontdekking ervan, te worden ingesteld op straffe van niet-ontvankelijkheid. Voor de hierna volgende goederen, kan de rechtsvordering wegens verborgen gebreken hoe dan ook slechts worden ingesteld, uiterlijk binnen de volgende termijnen, mits de fabrikant geen afwijkende garantiebepalingen heeft vastgelegd:

a) Tot 12 maanden na de levering van:
- Stroombronnen: Booglassen, TIG, MIG/MAG, Plasma
- TIG-koffers
- MIG-atroleenheden
- Opties op booglassen, TIG, MIG/MAG, Plasma
- Generatoren van automatische machines van TIG, MIG/MAG, Plasma
- Bedieningskasten automatische machines
- Brandsnijmachines
- Elektronische afleeskoppen
- Numerische sturingen
- Lasmanipulatoren en rolstellingen
- Robotten
b) Tot 6 maanden na de levering van:
- Gasbranders (las- en snijbranders)
- Reduceerventielen
- Debietmeters
- Gascentrales
- Toebehoren voor vlammaterieel (behalve gasslangen)
c) Tot 3 maanden na de levering van:
- Toortsen TIG, MIG/MAG, Plasma
- Toortsen Push-Pull
- Toortsen automatisch TIG, MIG/MAG, Plasma
12.3. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken wanneer het goed foutief werd gebruikt of wanneer aanpassings-of herstellingswerken aan het goed werden uitgevoerd door de koper of door derden.
12.4. De verkoper is t.a.v. de koper slechts tot garantie gehouden voor zover die garantie op het ogenblik van de contractsluiting tevens werd verstrekt door de fabrikanten of leveranciers waarvan de verkoper de betreffende goederen heeft aangekocht. De gebruikelijke toleranties op het gewicht, lengten, afmetingen, kwaliteit die aanvaard worden in de voorwaarden van de fabrikanten of leveranciers van de verkoper, zijn tevens van toepassing in de relatie tussen de verkoper en de koper.
12.5. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt (België) bevoegd, met dien verstande dat voor geschillen die tot de materiële bevoegdheid van de Vrederechter behoren, alleen het Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt (België) bevoegd is.
12.6. De relatie tussen de koper en de verkoper wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het recht voorvloeiend uit het V.N.-Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 


Privacybeleid